Dr. B. R. Andhare

Awards

Sr No Award Name Award Photo
1 Indian History Congress Commemoration
Dr.Rajendra Prasad Prize
for Standing FIRST in M.A. 1960
Guest - Governor Shri Prakash
Education Minister Shrimali
V.C. Col.Justice G.B.Badkas.
2 Vidarbha Gaurav Puraskar - 14th February, 2004
Shrimanta Raje Raghuji Maharaj Bhonsle (Pratham) Pratisthan
Shri Vilas Muttamwar, M.P.,
Shri Vijaybabu Darda, M.P.
Shri Devendra Phadnavis, Nagpur, MLA
3 Shiv Gaurav Puraskar - 19th February, 2004
Ranshinga Pratisthan, Nagpur
Principal Ram Shevalkar
Smt.Sumitibai Lule, Corporator.
4 Jijamata Gavrav Puraskar - 5th June 2009.
Dr.S.N.Pathan, V.C , R.T.M. Nagpur University
Dr.Vedprakash Mishra - VC Datta Meghe Science
Deemed University.
5 Ushakkal Nagpur Bhushan - 4th April 2011
Dr.Vilas Sapkal, V.C.R.T.M.N.U.
Dr. Ganesh Vadotkar
6 Sakal Sanman Patra - 10 March 2012
7 Sanshodhan Maharshi - 26 January 2018

Vidarbha Sanshodhan Mandal

8 Diwan Mehara
9 Nagpur University Jeevan Sadhana Award
10 Vidharbha Sanshodhan Mandal Sanshodhan Maharshi
11 Khasdar Sanskrutik Mahotsav
12 Padmagandha Pratishthan Satkar
13 Sawad at Vidharbha Hindi Society Sammelan
Mor Bhavan, Sitaburdi, Nagpur, on 12 Feb February 2020