Dr. B. R. Andhare

Awards

Sr No Award Name Award Photo
1 Indian History Congress Commemoration
Dr.Rajendra Prasad Prize
for Standing FIRST in M.A. 1960
Guest - Governor Shri Prakash
Education Minister Shrimali
V.C. Col.Justice G.B.Badkas.
2 Vidarbha Gaurav Puraskar - 14th February, 2004
Shrimanta Raje Raghuji Maharaj Bhonsle (Pratham) Pratisthan
Shri Vilas Muttamwar, M.P.,
Shri Vijaybabu Darda, M.P.
Shri Devendra Phadnavis, Nagpur, MLA
3 Shiv Gaurav Puraskar - 19th February, 2004
Ranshinga Pratisthan, Nagpur
Principal Ram Shevalkar
Smt.Sumitibai Lule, Corporator.
4 Jijamata Gavrav Puraskar - 5th June 2009.
Dr.S.N.Pathan, V.C , R.T.M. Nagpur University
Dr.Vedprakash Mishra - VC Datta Meghe Science
Deemed University.
5 Ushakkal Nagpur Bhushan - 4th April 2011
Dr.Vilas Sapkal, V.C.R.T.M.N.U.
Dr. Ganesh Vadotkar
6 Sakal Sanman Patra - 10 March 2012
7 Sanshodhan Maharshi - 26 January 2018

Vidarbha Sanshodhan Mandal

8 Diwan Mehara
9 Nagpur University Jeevan Sadhana Award
10 Vidharbha Sanshodhan Mandal Sanshodhan Maharshi
11 Khasdar Sanskrutik Mahotsav
12 Padmagandha Pratishthan Satkar